Mentorschap

Als mentor behartigt Bonafizo de niet-materiële (financiële) belangen van en voor mensen die dit zelf niet (meer) kunnen. Dit niet (meer) kunnen kan een gevolg zijn van een verstandelijke beperking, lichamelijke beperkingen, vergeetachtigheid en/of dementie. Mentorschap door Bonafizo biedt de nodige bescherming.

Als mentor neemt Bonafizo de beslissingen die genomen moeten worden over verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling van de cliënt. Bonafizo handelt daarbij steeds vanuit de houding: “Het moet goed zijn voor de cliënt”! Indien mogelijk overlegt Bonafizo met de cliënt en/of zijn naaste(n).

 

Wie vraagt het mentorschap door Bonafizo waar aan?

Indien mogelijk vraagt de cliënt zelf het mentorschap aan. Is de cliënt daartoe niet in staat dan kunnen familieleden van de cliënt of de instelling waar de cliënt verblijft het mentorschap aanvragen.

Het mentorschap wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank Limburg.

Wat zijn de bevoegdheden van Bonafizo als mentor?

Niet vergeten mag worden dat de bevoegdheden van Bonafizo als mentor zich beperken tot de belangen op het persoonlijk vlak van de cliënt.

Ondanks de aanwezigheid van Bonafizo als mentor blijft de cliënt handelingsbekwaam en kan hij in principe zelfstandig zijn financiële zaken behartigen. Zijn niet alleen de persoonljke belangen van de cliënt in het gedrang maar ook zijn financiële belangen dan is het raadzaam en verstandig ook beschermingsbewind aan te vragen. Beide beschermingsmaatregelen worden dan gecombineerd.

Bonafizo heeft als mentor alle bevoegdheden die in het belang van een goede taakvervulling nodig zijn. Denk hierbij ook aan het inzien van een dossier. De instelling alwaar de cliënt verblijft is verplicht Bonafizo inzage te geven in het dossier van de cliënt. Ook dient de instelling de cliënt en Bonafizo als mentor bij beslissingen betreffende de persoonlijke levenssfeer van cliënt te betrekken.

Bekijk hier aanvullende informatie: