Bewindvoering

“Van kwaad tot erger” of “door de bomen het bos niet kunnen zien”, wie kent deze uitdrukkingen niet?

Helaas zijn deze uitdrukkingen maar al te vaak van toepassing op die gevallen waarbij personen (of hun directe omgeving) om welke reden dan ook niet langer in staat zijn hun financiële belangen op adequate wijze te behartigen. In dergelijke situaties biedt beschermingsbewind door Bonafizo uitkomst want als beschermingsbewindvoerder behartigt Bonafizo de financiële belangen van personen.

 

Wie vraagt het beschermingsbewind aan?

  • u zelf indien u meerderjarig en wilsbekwaam bent;
  • uw echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel;
  • uw familie;
  • de instelling waar u of uw familielid verblijft;
  • uw curator of mentor.

Het beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank Limburg.

Wat verandert er voor de cliënt?

Zodra Bonafizo door de kantonrechter als beschermingsbewindvoerder is benoemd, mag de cliënt niet langer zelfstandig beschikken over zijn onder het bewind vallende goederen. Bonafizo is als het ware de vermogensbeheerder geworden van de cliënt. Je zou kunnen zeggen dat Bonafizo bij deze taakuitvoering de cliënt wettelijk vertegenwoordigt.

Bonafizo neemt deze wettelijke vertegenwoordiging zeer serieus en start direct met het aanschrijven van alle instanties, bedrijven, instellingen en – indien aanwezig – schuldeisers waarbij melding wordt gemaakt van het beschermingsbewind door Bonafizo. Aan hen wordt medegedeeld dat zij voortaan verplicht zijn alle financiële post aan Bonafizo te versturen daar Bonafizo nu verantwoordelijke is voor de financiën van de cliënt.

Bonafizo werkt bij beschermingsbewind vanuit de gedachte de uitgaven zoveel mogelijk te verkleinen en de inkomsten zoveel mogelijk te vergroten. Daarom is Bonafizo gefocust op het aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen (toeslagen, budgetten etcetera), belastingteruggaves en kwijtscheldingen (gemeentelijke belastingen en dergelijke).

 

 

Wat kost beschermingsbewind door Bonafizo?

Bonafizo berekent niet zelf de kosten van beschermingsbewind. Dit kan niet en mag ook niet! Bonafizo maakt gebruik van wettelijk vastgestelde tarieven. Alert als Bonafizo is, onderzoekt Bonafizo steeds de mogelijkheid van het aanvragen van Bijzondere Bijstand.

Bekijk hier aanvullende informatie: