Participatie en Preventie

BONAFIZO staat midden in de maatschappij en realiseert zich dat er juist op het terrein van de schuldenbestrijding veel, heel veel van de maatschappij gevraagd wordt. Daar waar de één schulden niet kan, wil of hoeft te betalen, moet de ander de beurs trekken. Schuldeisers verdisconteren nu eenmaal hun verlies en het zijn de wél betalers die uiteindelijk “de prijs” betalen. “Allen voor één”  zou je kunnen zeggen..

BONAFIZO is geenszins van plan met name tijdens beschermingsbewind de cliënten langs de kant te laten staan. Integendeel, BONAFIZO is zich er ter degen van bewust dat de tijd die doorgaans met beschermingsbewind gepaard gaat, zeer goed gebruik kan worden cliënten ander gedrag aan te leren.

Dit aanleren van ander gedrag krijgt onder andere gestalte door:

  • de pro-actieve houding van BONAFIZO naar cliënten toe;
  • de taakgerichte dienstverlening aan cliënten;
  • het verzorgen of doen verzorgen van budgettrainingen;
  • het geven van budgetcoaching;
  • het initiëren van sollicitatietrainingen, assertiviteitstrainingen en communicatietrainingen teneinde (de kans van slagen op) resocialisatie te bevorderen. BONAFIZO werkt op dit punt samen met MC Consultants B.V., meesters in mediation & coaching.

Samen met de cliënt brengt BONAFIZO de oorzaak van het probleem in kaart. Voorts wordt de mate van zelfredzaamheid bepaald. Oorzaak en mate van zelfredzaamheid vormen de pijlers voor een plan de campagne, een actieplan op maat.     Met het actieplan op maat streeft BONAFIZO naar een bevordering van de zelfredzaamheid wat op zich, mits serieus door de cliënt uitgevoerd, leidt tot resocialisatie én preventie. “Één voor allen” zou je kunnen zeggen.

Teneinde de kans van slagen zo veel mogelijk te kunnen garanderen, werkt BONAFIZO samen met tal van partners, variërend van het maatschappelijk werk tot aanbieders van trainingen. Ook zoekt BONAFIZO nadrukkelijk de (samenwerking met de) gemeente en de rechtbank op daar preventie, het bevorderen van de zelfredzaamheid en een geslaagde resocialisatie ons allen aangaat. De rechtbank en de gemeente zijn belangrijke intermediairen als het om de signalering en bestrijding van (sociale) armoede en (sociale) uitsluiting gaat.

BONAFIZO gaat echter nog een stapje verder in het nemen van verantwoordelijkheid teneinde (sociale) armoede en (sociale) uitsluiting te bestrijden.

6BONAFIZO heeft een directe link naar het onderwijs, zowel naar de toekomstig uitvoerders van schuldhulpverlening als de toekomstig beleidsmakers ter zake schuldhulpverlening. BONAFIZO betrekt deze jonge mensen bij de dienstverlening, zowel direct als indirect. Deze participatie krijgt gestalte door het creëren van stagemogelijkheden, het bieden van ruimte, kennis en ervaring voor wat projectuitvoering betreft en het geven van voorlichting op scholen. BONAFIZO probeert ook d.m.v. voorlichting jongeren te wijzen op de gevaren van bvb. overbesteding: de schuldenproblematiek slaat immers ook keihard onder jongeren toe!