Bewindvoering

“Van kwaad tot erger” of “door de bomen het bos niet kunnen zien”, wie kent deze uitdrukkingen niet?

Helaas zijn deze uitdrukkingen maar al te vaak van toepassing op die gevallen waarbij personen (of hun directe omgeving) om welke reden dan ook niet langer in staat zijn hun financiële belangen op adequate wijze te behartigen. In dergelijke situaties biedt beschermingsbewind door BONAFIZO uitkomst want als beschermingsbewindvoerder behartigt BONAFIZO de financiële belangen van personen.
BONAFIZO wordt door de kantonrechter tot beschermingsbewindvoerder benoemd.

Het antwoord op de vraag:

Wie vraagt het beschermingsbewind door BONAFIZO waar aan?

  • u zelf indien u meerderjarig en wilsbekwaam bent;
  • uw echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel;
  • uw familie;
  • uw curator of mentor.

Het beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank Limburg.

Klik hier voor het aanvraagformulier beschermingsbewind.

Wat verandert er voor de cliënt?

Zodra BONAFIZO door de kantonrechter als beschermingsbewindvoerder is benoemd, mag de cliënt niet langer zelfstandig beschikken over zijn onder het bewind vallende goederen. BONAFIZO is als het ware de vermogensbeheerder geworden van de cliënt. Je zou kunnen zeggen dat BONAFIZO bij deze taakuitvoering de cliënt  wettelijk vertegenwoordigt.

BONAFIZO neemt deze wettelijke vertegenwoordiging zeer serieus en start direct met het aanschrijven van alle instanties, bedrijven, instellingen en, indien aanwezig, schuldeisers waarbij melding wordt gemaakt van het beschermingsbewind door BONAFIZO. Aan hen wordt medegedeeld dat zij voortaan verplicht alle financiële post aan BONAFIZO te versturen daar BONAFIZO nu verantwoordelijke is voor de financiën van de cliënt.

BONAFIZO werkt bij beschermingsbewind vanuit de gedachte de uitgaven zoveel mogelijk te verkleinen en de inkomsten zoveel mogelijk te verruimen. Daarom is BONFIZO gefocust op het aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen (toeslagen, budgetten etcetera), belastingteruggaves en kwijtscheldingen (gemeentelijke belastingen en dergelijke).

Transparantie / Controle

Als financieel zorgverlener op zich maar zeker als beschermingsbewindvoerder is BONAFIZO transparant in doen en laten. BONAFIZO heeft geen geheimen voor de cliënt!

Jaarlijks legt BONAFIZO rekening en verantwoording af aan de kantonrechter.

Kan beschermingsbewind door BONAFIZO eindigen?

Het antwoord luidt eenvoudigweg “Ja”!

Bewindvoering door BONAFIZO eindigt wanneer:

  • de cliënt overlijdt;
  • het beschermingsbewind overgaat in curatele;
  • een verzoek door de cliënt tot opheffing van het beschermingsbewind door de kantonrechter ingewilligd wordt;
  • op verzoek van BONAFIZO de kantonrechter besluit BONAFIZO van het voeren van het beschermingsbewind te ontheffen.

Wat kost beschermingsbewind door BONAFIZO?

BONAFIZO berekent niet zelf de kosten van beschermingsbewind. Dit kan niet en mag ook niet!

BONAFIZO  maakt gebruik van wettelijk vastgestelde  tarieven. BONAFIZO kan alleen en zal ook alleen kosten in rekening brengen voor de intake en het bewind zelf.

Voor bijzondere werkzaamheden zoals het inwinnen van bijzonder juridisch advies of een woningontruiming geldt een wettelijk aangepast (uur)tarief. BONAFIZO zal u hieromtrent inlichten als een dergelijke bijzondere situatie zich voordoet.

Alert als BONAFIZO is, onderzoekt BONAFIZO steeds de mogelijkheid van het aanvragen van Bijzondere Bijstand.

Indien de cliënt recht heeft op Bijzondere Bijstand vergoedt de gemeente in ieder geval de kosten van intake en het bewind zelf.

Bonafizo gaat zich aansluiten bij de Branchevereniging PBI: Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.

Klik hier voor de geldende tarieven

Klik hier de aanvraag Beschermingsbewind