Aan de slag

Het maakt in principe niet uit of de cliënt voor beschermingsbewind, curatele, mentorschap of voor een van de ouderen administratiepakketten gekozen heeft: er is altijd sprake van een samenwerking.

Kennismaking

Wat er ook gekozen wordt, BONAFIZO biedt altijd de mogelijkheid van kennismaking.

Tijdens deze kosteloze kennismaking kunnen wij samen met de cliënt of diens familieleden dan wel wettelijk vertegenwoordiger in kaart brengen waar de schoen wrikt en welke dienstverlening het beste bij deze cliënt past.

BONAFIZO staat de cliënt vervolgens kosteloos terzijde als het om het invullen van de aanvraagformulieren voor beschermingsbewind, curatele of mentorschap gaat. Ook kan BONAFIZO de cliënt  kosteloos naar de rechtbank vergezellen indien deze dit wenst. Kiest de cliënt voor een van de pakketten van de Ouderen Administratie dan zorgt BONAFIZO kosteloos voor de hiertoe benodigde overeenkomst tot opdracht.

De start van beschermingsbewind of curatele

Met behulp van een intakegesprek  brengt BONAFIZO de persoonlijke situatie van de cliënt in kaart.

Inkomsten, uitgaven en schulden en eventuele vorderingen worden beschreven. Het resultaat van deze inventarisatie presenteert BONAFIZO aan de kantonrechter.

Nadat de situatie in kaart is gebracht, analyseert BONAFIZO deze. Daarbij gaat BONAFIZO op zoek naar mogelijkheden om de veelal aanwezige disbalans tussen inkomsten en uitgaven weg te werken.

Toeslagen, tegemoetkomingen en nog ontbrekende uitkeringen worden aangevraagd. Daar heeft BONAFIZO een neusje voor.

Teneinde het verschil tussen baten en lasten goed inzichtelijk te krijgen en te houden opent BONAFIZO doorgaans              2 bankrekeningen. Een van deze rekeningen is een zgn. beheerrekening waarop het inkomen van de cliënt binnenkomt en waarmee de vaste lasten betaald worden. Deze rekening is niet toegankelijk voor de cliënt.

De andere rekening is de zgn. leefgeldrekening waarop BONAFIZO wekelijks het leefgeld overmaakt. Dat kan de cliënt besteden aan zijn dagelijkse levensonderhoud en is dus toegankelijk voor de cliënt.

In overleg met de cliënt kan besloten worden een reeds bestaande privérekening van de cliënt te gebruiken als de leefgeldrekening.

BONAFIZO schrijft instanties aan met het verzoek voortaan de post naar BONAFIZO te versturen zodat BONAFIZO de taken naar behoren kan vervullen.

Indien wenselijk begeleidt BONAFIZO de cliënt naar de schuldhulpverlening en is BONAFIZO gesprekspartner voor bij de schuldhulpverlening betrokken instanties.

Tijdens het beschermingsbewind of de curatele

Tijdens de looptijd van het beschermingsbewind of de curatele is er volledige aandacht voor het financiële huishouden van de cliënt. Inkomensondersteunende en vaste lasten verlagende maatregelen worden steeds opnieuw aangevraagd.       Ieder jaar verzorgt BONAFIZO de complete belastingaangifte dus zowel die van box 1, 2 als 3. Dit is ook logisch want BONAFIZO heeft hiertoe de kennis in huis.

Indien nodig dient BONAFIZO bezwaar- en beroepschriften in gericht op het niet toekennen of slechts gedeeltelijk toekennen van uitkeringen, toeslagen en tegemoetkomingen.

Ook hiervoor heeft BONAFIZO de (juridische) kennis in huis. Bij curatele kan deze juridische vertegenwoordiging zelfs nog verder gaan.

Ieder jaar legt BONAFIZO rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Van deze rekening en verantwoording krijgt de cliënt een afschrift.

Geregeld brengt een medewerker van BONAFIZO een bezoek aan de cliënt.

Belangrijke beslissingen worden alleen na overleg met de kantonrechter en de cliënt genomen.                                 

De start van mentorschap

Ook hier wordt met behulp van een intakegesprek, waaraan alle betrokken partijen deelnemen, de persoonlijke situatie van de cliënt in kaart gebracht. Onderzocht wordt welke hulpverlenende instanties reeds ingeschakeld zijn en welke nog ingeschakeld moeten worden?

Kortom: wat zijn de behoeften van de cliënt, zowel op de korte als de lange termijn?

BONAFIZO schrijft instanties aan met het verzoek voortaan de post naar BONAFIZO te versturen zodat BONAFIZO de taken naar behoren kan vervullen. Uiteraard betreft het hier alleen die instanties die betrokken zijn bij de zorgverlening en het welzijn van de cliënt. Heeft de cliënt gekozen voor de combinatie beschermingsbewind/mentorschap dan worden ook die instanties aangeschreven die met de financiële huishouding van de cliënt van doen hebben.

De benodigde zorg wordt steeds opnieuw door BONAFIZO aangevraagd. BONAFIZO begeleidt zo nodig de cliënt wanneer deze verhuizen moet naar een zorginstelling.

Tijdens het mentorschap

Medewerkers van BONAFIZO brengen geregeld een bezoek aan de cliënt. Zo doende blijft BONAFIZO op de hoogte van het wel en wee van de cliënt. Waar nodig volgt actie.

Belangrijke beslissingen worden alleen na overleg met de kantonrechter en de cliënt genomen.